DCS OFFICES: UAE (DUBAI | ABU DHABI) | BAHRAIN | KUWAIT | QATAR | OMAN | SAUDI ARABIA (RIYADH | JEDDAH | AL KHOBAR) | KENYA